Park och trädgård (utomhus)

Trädgårdsplanering framtagen av trädgårdsarkitekt Eric Anjou.

Den ursprungliga trädgårdsanläggningen kring våra hus är framtagen av trädgårdsarkitekt Eric Anjou. När husen skulle byggas röjdes en del träd bort, medan de höga tallarna i området behölls till stor del tillsammans med andra befintliga lövträd. Arkitektens tanke var att de höga tallkronorna skulle skådas igenom husens lanterinfönster så att ögat fick en vacker vy att fokusera på. Under årens lopp har anpassningar gjorts till personligare önskemål, men tanken om en parkmark i skogsmiljö finns kvar tillsammans med det funktionalistiska tankesättet att ha en lättskött och funktionell park med utrymme för lek och samvaro.

Lekplats med sandlåda, balansstockar och gungor finns mitt i det med grannföreningens gemensamma parkområdet – perfekt för barnen att springa ut till och att föräldrar kan hålla koll från sina köksfönster.

Välkommen upp i lekparken! Här firar vi Valborg, Midsommar och har kräftskiva på hösten. Den används även flitigt av kullens alla barn i både Surkullan och grannföreningen Solbacken.
Balansstockar
Sandlåda
Fotbollsplanen ”Tinken”
Gungor och klätterställning för stora och små
Föreningens flaggstång

Vår- och Höststädning

Varje vår och höst samlas vi och hjälps åt med att städa undan på de gemensamma ytor under trevliga former. Både vår- och höststädning försöker vi hålla samtidigt som grannföreningen Solbacken för att träffa grannarna och hjälpas åt. Vi ser till att rabatter är i god form, förbereder inför den kommande säsongen med antingen vinterräcken eller vägbulor och ser till att de allmänna ytorna är redo för sommaren eller vintern. Om det finns yttre underhåll som vi ser att vi kan utföra själva, så passar vi på att ta tag i detta under dessa dagar. I samband med städningen brukar vi ha lite gott att grilla och dricka.

 • Fast dag för vårstädningen är lördagen i vecka 17.
 • Fast dag för höststädningen är lördagen i vecka 42.

Om du mot förmodan inte har möjlighet att närvara vid städdagarna är vi tacksamma för ett meddelande till styrelsen, så att vi kan planera inköp av maten bättre. Vi är också tacksamma om man i stället skulle vilja hjälpa till med de allmänna sysslorna vid annat tillfälle, då är det bara att höra med vicevärden om vad som är passande att hjälpa till med.

Under stämman 2014 beslöts det att medlemmar kan lämna frivilliga ekonomiska bidrag till föreningen om man inte har möjlighet att hjälpa till, denna valfria summa sätts in på föreningens konto och uppmärksammas i SurkulleNYTT.


Gräsklippningen inom det gemensamma området sköts av en entreprenör, liksom snöröjning. Sopning av sand gör vi själva (från våren 2017) med vår egna trädgårdstraktor. Den lilla ytan mellan entrédörren och gångvägen måste Du själv sköta liksom ytan söder om husen. Här följer indelning av Surkullans mark i parkmark och för respektive medlem disponibel mark, samt regler för nyttjandet.

Markindelning

 • På kartan nedan finns färgmarkerad yta som är upplåten med tomträtt till bostadsrättsföreningen av Stockholms stad.
 • Med föreningens parkmark avses samtliga körbara parkvägar, gångstigar samt grönytor, som inte disponeras av någon enskild medlem.
 • Mark markerad med lila färg på kartan disponeras av respektive lägenhetsinnehavare som ”egen tomt”, med vissa rättigheter och skyldigheter.

Tomtindelningar

Föreningens parkmark

Samtliga boende i föreningen ska vara varsamma med parkmarken. Det innebär bl.a. att man inte utan medgivande från styrelsen får gräva upp plantor eller bryta kvistar, ej ställa upp kompostbehållare eller samla rishögar och annat skräp på den gemensamma marken.

Parkvägarna inom området är förutom utanför hus 1 körbara och här råder parkeringsförbud. Däremot får man naturligtvis köra fram till sin lägenhet och ställa bilen kortare stunder t.ex. för av- och ilastning. Framkomligheten för andra trafikanter får naturligtvis inte hindras. Självfallet kör vi inte upp bilen på gräsmattorna. Vidare måste körning ske långsamt och försiktigt, max. 10 km/h. Sikten är bitvis dålig och det finns barn och barnbarn, liksom hundar och katter inom området. Även harar och rådjur kan dyka upp ibland.

Gräsytorna får inte heller utnyttjas som genvägar, så att det uppstår upptrampade stigar i gräset vid sidan av parkvägarna – förutom tillträdet till lekplatsområdet samt den etablerade gångstigen väster om hus 1.

Större åtgärder som t.ex. beskärning av buskar och träd samt omdisponeringar av de gemensamma rabatterna ska göras i samråd med parkansvariga.

Kompost för ris och löv vid hus 1 (ovanför garagen) är i första hand avsedd för omhändertaget trädgårdsavfall från den gemensamma parkmarken. Enskilda medlemmar må endast i begränsad omfattning utnyttja lövkomposten. Ris, grenar m.m. från den egna ”tomten”, liksom julgranar får av utrymmesskäl ej läggas där utan måste omhändertas av den enskilde på annat sätt. Eldning vid eldplatsen bredvid komposten görs endast i samband med städdagar. För enskild eldning på ”egen tomt”, som helt sker på den enskildes ansvar, gäller kommunens riktlinjer för brandsäkerhet och tillåten tid.

De allmänna planteringarna framför respektive hus och lägenhet förväntas skötas, i samråd med trädgårdsgruppen, av respektive lägenhet och hus.

Bostadsrättshavarens tomtmark

Bostadsrättshavaren kan, med vissa undantag, disponera den mark som ligger i anslutning till lägenheten som ”egen tomtmark”. Beträffande tomterna så måste fri passage finnas på trädgårdssidan av husen för åtkomlighet för reparationer och underhåll av byggnaderna samt för grannarna för att t.ex. kunna ta in jord med skottkärra och bli av med trädgårdsavfall. Tomterna till hus 1 nås dock direkt från gångvägen framför hus 2. Självklart ska detta ske med största möjliga hänsyn.

Grannars samtycke till åtgärder, som kan störa dem, måste inhämtas. Grannars utemiljö får inte påtagligt försämras. Samtal förutsätts föras mellan grannar angående växtlighet, som med åren börjat skugga grannens tomt eller orsakar andra olägenheter. I den mån växtlighet vuxit över tomtgränsen, får berörd granne ta bort växtligheten fram till tomtgränsen – förhoppningsvis i samförstånd.

Önskemål om uppförande av bodar, plank eller andra anordningar ska alltid anmälas till styrelsen. Arbetet får inte påbörjas, förrän styrelsen efter beredning beslutat i frågan. För att underlätta ansökan om tillstånd har vi tagit fram en mall som innehåller de uppgifter vi behöver för att kunna ta ställning till förändringen. Är du tveksam till om du behöver göra en ansökan, hör av dig till styrelsen, det är alltid bättre att lämna in en ansökan så kan vi hjälpas åt med det ni funderar över.
Ladda ner mallen här.

Gränsbestämning av bostadsrättshavarnas tomtmark (se karta):
Mellan grannar går ”tomtgränserna” söder om husen i de lägenhetsskiljande väggarnas förlängning, markerade av skärmväggarna. Avgränsning söderut utgörs för hus 1 av staketet mot parkvägen utmed hus 2; för hus 2 av stängslet på kanten av stödmuren; för hus 3,4 och 5 av gränsen till kommunens mark, 7-9 meter från trottoaren utmed Sandviksvägen samt staketet mot Fyrspannsgatan, med visst undantag dock för nr 40, vars gräns av naturliga skäl sammanfaller med den med staket avgränsade branten mot gräsytan invid Sandviksvägen och trappan där. Gavellägenheterna, utom nr 14 på grund av topografin, disponerar därutöver varierande mycket mark utanför gavlarna – se kartan. För nr 24 sträcker sig tomten fram till gångstigen väster om hus 1. Därutöver kan överenskommelse träffas med styrelsen, innebärande att del av marken på andra sidan gångstigen får användas av nr 24, förutsatt att den hålls tillgänglig för kompostering och eldning vid städdagar samt att bostadsrättshavaren svarar för skötsel och gräsklippning.

Avgränsningen mellan lägenheterna nr 50 och nr 52 respektive nr 62 och nr 64 utgörs av befintlig plantering. De vid nr 50 och nr 76:s gavlar befintliga vattenkranarna, liksom trappan till värmecentralen vid nr 76 ska vara allmänt tillgängliga.

Området, förgårdsmarken, mellan husväggen på entrésidan och framförvarande parkväg disponeras av respektive lägenhetshavare. För husen 1 och 2 går gränsen normalt i de lägenhetsskiljande väggarnas tänkta förlängning. För husen 3, 4 och 5 disponeras marken mellan husväggen och parkvägen enligt hävd normalt av den lägenhetshavare som har den längsta gränsen till planteringsytan. Undantag kan finnas och grannar kan sinsemellan komma överens om annan dispositionsrätt. Detta gäller samtliga hus och gränser. Om oenighet uppstår gäller i första hand det som ovan anförts.

Skiss av hus 2 och 3 med kyrkogårdens klocktorn. Vy från kyrkogården, framtagen av Per Holmgren

Skyldigheter gentemot föreningen

Lägenhetsinnehavaren ska hålla sin trädgård i prydligt skick, d.v.s. klippa gräs, hålla efter ogräs etc. Uppläggning av skrymmande och nedskräpande föremål får inte ske. Detta gäller särskilt förgårdsmarken vid husens entrésidor mot parkvägarna, men självfallet även på trädgårdssidan. Angrepp av skadeinsekter, t.ex. bladlöss ska bekämpas snarast, helst med miljövänliga metoder. Försök även att så långt möjligt bekämpa mördarsniglarna.

Vildvin och andra fasadklättrande växter måste hållas efter så att rankor ej växer in under taken. Vidare ska träd och buskar hållas i sådant skick att de inte skadar husen, hindrar framkomligheten på parkvägarna eller utgör en trafikfara genom att skymma sikten, särskilt vid kurvorna.

Vid kraftig vanskötsel kan styrelsen ålägga bostadsrättsinnehavaren att snygga upp. Om denne inte rättar sig, kan styrelsen anlita annan person att sanera på lägenhetsinnehavarens bekostnad.

Kommunens grönytor i anslutning till föreningens mark

Åverkan får ej göras. Med detta avser kommunen alla skador på träd och buskar (nedtagning och kapning av grenar utan tillstånd, ringbarkning m.m.), nedskräpning samt klotter. Man ser allvarligt på skadegörelse och polisanmäler alltid. Ris och avfall får således inte dumpas utanför vår tomtgräns, 7 – 9 meter från Sandviksvägen och utanför staketet mot Fyrspannsgatan, liksom inte heller utmed backen upp till vändplanen vid hus 1. Om kommunen avkräver ansvar för åverkan på träd, dumpning av jord eller ris, tar föreningen inget ansvar härför, utan detta åvilar den enskilde bostadsrättshavaren. Kommunens policy beträffande sjuka eller skadade träd är att sådana tas ned efter anmälan, vilket då bekostas av kommunen. Nedtagning av andra, friska träd bekostas inte av kommunen. Om önskemål finns och kommunen godkänner nedtagning, kräver man att av dem godkänd entreprenör anlitas (av försäkringsskäl).

BRF Solbackens grönytor

En stor del av området norr om parkvägen tillhör vår grannförening Solbacken, men nyttjas av hävd och i samförstånd även av Surkullans medlemmar, t.ex den av föreningarna gemensamt bekostade lekplatsen, som till stor del ligger inom Solbackens område. Samma aktsamhet som gäller för vårt område ska givetvis gälla även Solbackens parkmark. Vår- och höststädning görs i samförstånd med Solbacken. Ev. synpunkter på skötseln av deras parkområde framförs till styrelsen.


Flaggstång

Vid årsmötet 2017 beslutades att införskaffa en flaggstång till föreningen. Den gemensamma flaggstången är monterad på berget ovanför fotbollsplanen i parken vid hus 3.  Medlemmar kan själva flagga vid högtidsdagar eller andra bemärkelsedagar. Gemensamt har vi beslutat om följande flaggregler:

 • Den medlem som hissar flaggan ansvarar även för att ta ner flaggan.
 • Det är enskild medlem som tar initiativ att flagga på flaggdagar om så önskas.
 • Endast svenska flaggan och en svensk vimpel får hissas. Vimpel kan sitta uppe året om.
 • Vi förvarar vev, vimpel och flagga i vår gemensamma tvättstuga. Eventuell torkning av flaggan kan ske i torkrummet.

Så flaggar du:

 • 1 mars – 31 oktober hissas flaggan 08.00.
 • 1 november – 28 februari hissas flaggan 09.00
 • Vid mörkrets inbrott halas flaggan.
 • Vid sorg: Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång.Vid flaggning på halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned till angiven höjd. Samma sak då den ska halas ned – först i topp, sedan ned.

Allmänna flaggdagar:

 • Nyårsdagen den 1 januari
 • Konungens namnsdag den 28 januari
 • Kronprinsessans namnsdag 12 mars
 • Påskdagen
 • Konungens födelsedag den 30 april
 • Första maj
 • Pingstdagen
 • Sveriges Nationaldag den 6 juni
 • Midsommardagen
 • Kronprinsessans födelsedag den 14 juli
 • Drottningens namnsdag den 8 augusti
 • Dag för val till riksdagen
 • FN-dagen den 24 oktober
 • Gustaf Adolfsdagen den 6 november
 • Nobeldagen den 10 december
 • Drottningens födelsedag den 23 december
 • Juldagen den 25 december

Det finns rekommendationer för hur man ska använda flaggan även om man som privatperson får flagga när man vill. Huvudsyftet med rekommendationerna är att respektera flaggan som en nationell och traditionsbunden symbol.

Föreningens flaggstång invigdes den 14 oktober 2017 till minne av föreningens grundare, Allan Schulman.

Nedtagning och beskärning av träd

Nedtagning och beskärning av träd, undantagandes egna frukt- och prydnadsträd, får endast göras efter skriftlig anmälan till och godkännande av styrelsen. I anmälan ska anges skäl och att berörda grannar lämnat sitt godkännande. Styrelsen tar ställning efter att synpunkter inhämtats från parkgruppen. Trädfällning och beskärning får endast utföras av härför kompetent person. Mall för anmälan finns här.

Markiser

Eftersom markiser är en fasadförändring behöver man även göra en ansökan om tillstånd till föreningen. I de flesta fall är detta inget större problem, men vi ser gärna att ni väljer ett enfärgat tyg som matchar någon av de ovanstående färgerna och tar fasadputsens färg i beaktande.

Det är även viktigt att man tar hänsyn till att markisen måste ha en djup förankring i väggen med en keramisk infästning. Skulle det inträffa skador i fasaden är det den boende som är ansvarig för detta.

”Sandatex 407/727” med rak fåll

Ett tyg som flera i föreningen valt är ”Sandatex 407/727” med rak fåll och svart stativfärg, detta passar ypperligt till husens putsfärg (se bild).

Skärmväggar (plank) mellan lägenheter

Mellan lägenheterna på södersidorna finns skärmväggar som markerar gränsen. Det är medlemmen själv som är ansvarig för underhåll av dessa skärmväggar tillsammans med sina respektive närmaste grannar. Då väggarna fått ett antal år på nacken kan det bli läge att byta ut dem mot nya. Det finns därför ritningar tillgängligt på planken för att vi ska kunna upprätthålla enhetlighet inom området. Ritning för ny skärmvägg finns här för nedladdning.

El och belysning i ”sin egen” trädgård

När husen byggdes fanns det ingen el eller belysning utdragen på baksidan av husen. Detta är sånt som tillkommit vartefter som åren gått. Behovet för eluttag och belysning i sin egen trädgård har dock blivit större och då finns en del att tänka på om man skulle vilja göra en sådan installation. All typ av eldragningar i trädgården bekostas av den boende. Tänk på att ni inte får montera någonting nytt i fasaden eller i fönstrens plåtbeklädnaden på baksidan, utan ni får endast göra monteringar på skärmväggarna (planket) som sitter mellan lägenheterna. Man kan med fördel dra ut kabeln genom husgrunden för att inte påverka putsen eller fönsterpartierna. Installationer görs av behörig elektriker.

Utvändiga färger

Ni kanske vill göra något på baksidan av huset i er trädgård? För att bibehålla enhetlighet i området har ett antal färger tagits fram som standardfärger med fullständiga NCS-koder för att underlätta vid val av färg vid måleriarbeten utomhus på t ex verktygsbod, växtlådor, mm. Ta med den aktuella färgkoden till din färghandlare.

Färg på ädelputs:

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 12.38.39Skärmavbild 2015-10-06 kl. 12.39.03

Fönsterbåge, franska balkonger samt detaljer vid entré för hus 1:

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 12.49.51

Färg på trappräcken och metalldetaljer vid entrépartier hus 2-5:

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 13.10.18

Fönsterkarmens originalfärg:

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 12.39.08

Husens grund målas i denna färg (original var grunden omålad betong):

Postlåda

I föreningen är det ett flertal som valt att införskaffa en ny postlåda. En låda som på ett mycket bra sätt matchar husens arkitektoniska karaktär och som föreningen rekommenderar är postlådan Karl i svart färg från Flexbox.

karl_postlada

Namnskylt

För att upprätthålla ett enhetligt intryck i området finns följande namnskylt i funkisstil som kan monteras vid fönsterpartiet på entrédörren.
namnskylt
Skylten finns att köpa hos Byggfabriken och via följande länk: Namnskylt