Fjärrvärme

Våra hus förses med värme genom vattenfyllda element som värms med hjälp av fjärrvärme. Föreningen har en undercentral tillsammans med vår grannförening BRF Solbacken, som ligger i hus 5 och som förser båda föreningarna med fjärrvärme. Husen förbinds med en kulvert mellan våra fastigheter. Undercentralen fick sig en rejäl ansiktslyftning i 2004 då all utrustning i undercentralen byttes.

Värmereglering

För att reglera temperaturen i husen har föreningen under 2012 låtit installera nya radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter. Termostaterna styrs med hjälp av en centralenhet som fjärrstyr de olika termostaterna i de olika rummen. Som grundinställning har föreningen beslutat om sänkning av temperaturen på natten, samt degsänkning på vardagarna. Detta kan varje medlem givetvis reglera själv efter önskemål. Man kan till exempel även ställa in om man åker iväg på semester, då sänks temperaturen under tiden man är bortrest, för att sedan höjas till normal nivå till man kommer hem igen.

Installationen har minskat vår energiförbrukning och givit ett större intresse till medlemmarna att reglera sin egen inomhustemperatur till en bra nivå. Entreprenör för genomförandet var Svea VVS. I samband med installationen gjordes även en injustering av de nya radiatorventilerna.

Läs gärna mer om systemet på Danfoss egen sida.

Bruksanvisningar för både termostat och centralenhet finns nedan:

Termostaterna som sitter på varje element drivs av två stycken AA-batterier. När det är dags att byta batterier larmar centralenheten med en röd lampa och textförklaring på skärmen, det är då den boendes ansvar att byta ut batterierna eller ladda upp dem igen.

Många har erfarenheter av att ventilerna i vattenfyllda element kan fastna och att man således inte kan justera temperaturen. Den nya termostaterna trimmar ventilerna en gång/vecka och på så sätt ska man undvika denna typ av problem.

centralenhet_vilolage
Centralenheten i viloläge
product_1593
Termostat och centralenhet

Undercentralen

Föreningen kontrollerar regelbundet funktionen av undercentralen tillsammans med BRF Solbacken. Det finns en mängd inställningsmöjligheter för att optimera systemet och effektivisera energiförbrukningen.
Pumpen inuti expansionskärlet trycksätter båda våra värmesystem upp till 2.3 bar. Om trycket ner till 1.7 bar så startar pumpen och systemet trycksätts. Om trycket i våra värmesystem överstiger 2.3 bar (ex. när vintern kommer och vattnet hettas upp mer) öppnas en returventil så att vattnet rinner tillbaks till expansionskärlet. Hela fjärrvärmeanläggningen har också ett övertrycksskydd som ligger på 2.5 bar. Därefter rinner vatten ut på golvet via en ventil och ner i golvbrunnen.
Det fina med Karobs expansionskärl är avgasningsfunktionen. Den ser till att systemet cirkulerar var tredje timme så att luft (gas) i systemet pressas vidare till expansionskärlet där gasen får ligga och pysa ut under kommande 50-60 minuter. I och med detta så ska vi aldrig behöva lufta våra element.
20120319-kulvertmarkeringar
Kulvertar för fjärrvärme

Gemensamhetsanläggning

Under åren som gått har styrelser spenderat mycket tid och energi på frågor runt undercentralen och kulverten.

Under hösten 2014 gick ärendet, på BRF Solbackens initiativ, till Läntmäterimyndigheten. De ville att en gemensamhetsanläggning skulle skapas, där även kulverten skulle ingå. Anledningen att de önskade detta är att de inte längre vill diskutera ett civilrättsligt avtal, utan vill att myndigheten en gång för alla ska upprätta vad som gäller. I och med att deras uppvärmning finns i Surkullans fastighet står Solbacken i en beroendeställning mot Surkullan som de önskade att säkra.

Surkullans styrelse ville inte bilda en gemensamhetsanläggning och ville heller inte att kulverten skulle vara Surkullans ansvar. Anledningen till att styrelsen inte önskade detta är att en förrättning kan bli en dyr affär och att vi ansåg att vi kunde komma överens ändå, då det inte ändrar så mycket i praktiken. Vi ville inte heller att kulverten skulle ingå i det gemensamma eftersom den enbart tjänar Solbacken.

Lantmäteriet startade en förrättning då det räcker att en part, i det här fallet Solbacken, vill att det ska göras. Myndighetens beslut är att skapa en gemensamhetsanläggning och att kulverten inte ska ingå i den eftersom Surkullan inte har någon som helst användning av den. Att observera är att myndigheten enbart tittar på vad fastigheterna behöver för att fungera när de tar sina beslut. Historik och åsikter som finns är inte underlag för beslut som tas.

Förrättningslantmätare har varit Sara Engström Askelin, och alla offentliga dokument finns hos Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun. Detta innebär att vi i framtiden slipper diskutera kostnadsfördelning och kulvertfrågan som nu är fastställd av Lantmäterimyndigheten. I princip är allt annat som tidigare. Vi måste fortfarande komma överens med Solbacken angående ex. renoveringar som ska göras. Styrelsen tycker att det är viktigt att Solbacken tar lika mycket ansvar för anläggningen som Surkullan.